ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ
ครู คศ.3

นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ