ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
ครู คศ.3

นางอ่อนจันทร์ จำเริญเจือ
ครู คศ.3

นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ครู คศ.3

นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ เลขานุการ
ครู คศ.3

นางสาวอรพรรณ สุวรรณอำไพ
ครูอัตราจ้าง

นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ครู คศ.3