ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
ครู คศ.3

นางอ่อนจันทร์ จำเริญเจือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ เลขานุการ
ครู คศ.3

นางสาวอรพรรณ สุวรรณอำไพ
ครูอัตราจ้าง

นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ครู คศ.3