สายชั้นปฐมวัย

นางธิดา วงศ์วิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางพิมพ์พร วงศ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ