ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพัฒนา ศรีโสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางบุษบา ระดาสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอุ่นใจ พลโศกเชือก
ครู คศ.3

นางวิมล กาญจนศร เลขานุการ
ครู คศ.3

นางสาวชลิตตา ภูจริต
ครู คศ.1