ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพัฒนา ศรีโสภา
ครู คศ.3

นางบุษบา ระดาสาร
ครู คศ.3

นางอุ่นใจ พลโศกเชือก
ครู คศ.3

นางวิมล กาญจนศร เลขานุการ
ครู คศ.3

นางสาวชลิตตา ภูจริต
ครู คศ.1

นายสมพิศ โลหะมาศ
ครู คศ.3