กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุษบา ระดาสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 085-9271206

นางวิมล กาญจนศร เลขานุการ
ครู คศ.3

นางสาวชลิตตา ภูจริต
ครู คศ.1