ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บมาสเตอร์ก.ส.ส.

นายสายันต์ คงสมมาศ
โทร. 0913710137
หัวหน้าเว็บมาสเตอร์ก.ส.ส.

นายพัฒนา ศรีโสภา
ครู คศ.3

นางสาวชลิตตา ภูจริต
ครูผู้ช่วย