ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสายันต์ คงสมมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุปผา ภู่บำเพ็ญ
ครู คศ.3

นางเข็มพร ภามาตย์
ครู คศ.3

นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางบำเพ็ญ นระแสน
ครู คศ.3

ชิรินตรา เวียงวะลัย
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา อุ่นสิม
ครูอัตราจ้าง