ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายฉลาด พรหมอาจ
ครู คศ.3