สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุกันยา ทิวะสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวนภัทร ทรัพย์ชม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวารินทร์ ดอกนารี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพิศมัย ภูพาที
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเฉลิมชัย ภูครองนาค
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวลัดดาวัลย์ สายทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอาจารี จันทรุญ
ครูอัตราจ้าง