สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศรีอัมพร ศรีวิไสย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายสมร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิสมัย พูลเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางอมรรัตน์ ผลเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภารัตน์ หวังสุขกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสุนิษา ศรีเครือดง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวิลาวัลย์ ภูกิจเย็น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปรีญาภรณ์ ผุยแสงพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรอุมา อุ่นสิม
ครูอัตราจ้าง