สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุธิดา ศรีโสภา
ครู คศ.3

นายสมร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ