ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายพัฒนา ศรีโสภา
ครู คศ.3