สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางรวีวรรณ จงสมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชลิตตา ภูจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายลิขิต พละดร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวรลักษณ์ บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางโสภิต จุฑาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางเกศติยา ศรีดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจิตตริกา หลาวมา
ครูชำนาญการ

นางสาววิไลลักษณ์ สรตรัยอาคม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์
ครูอัตราจ้าง