ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุพัตรา สินธุโคตร
ครู คศ.3