สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรัตติกูล ภูมาตนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขาฯ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษบา ระดาสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุมิตศักดิ์ ทองจรัส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุปผา ภู่บำเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์
ครูชำนาญการ

นางสุธาสิณี อุ่นบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารณี ม่วงโต
ครูชำนาญการ

นางสาวสุมลทิพย์ เพิ่มพูล
ครู

นายประจวบ แถลงศรี
ครู

นายกิตติคุณ นนทภา
ครูอัตราจ้าง