ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสมพิศ โลหะมาศ
ครู คศ.3