สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสุรชัย วดีศิริศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจินดา สีละพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางราตรี จงเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางศุภมาส ทวยลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

น.ส.พรนภา บุตรสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

น.ส.ชรินตรา เวียงวะลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายปรีชา ซอคำศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

น.ส.กิตติยา ภูงามนิล
ครูชำนาญการ

น.ส.ธัญญลักษณ์ ทฤษฎี
ครู