สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา กำนาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิมล กาญจนศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางนวลผจง ภูจอมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสิรินาถ ถิตย์ผาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางรัตนาภรณ์ บุญล้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัตนพร พันธะลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา คำโพธิ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเอนก ภูจอมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.วริศราภรณ์ ประสิทธิ์นอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวอติพร พรสิมมา
ครูอัตราจ้าง