โครงการห้องเรียนพิเศษ ESMP

นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ESMP

นางนภาลัย ไชยบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางวิรงรอง ศรีพอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางวิภาภรณ์ สำราญภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นายธวัชชัย เครือศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวสุทธิดา ศรีขอดเขต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางประภาวดี อัคติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวนภาภรณ์ การไสว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวอภิญญา ถิตย์สมบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

น.ส.ชไมพร นาทองพูน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอนุสรา รัตนชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/9

นายอภิชาติ คาวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

Miss Chelsea Rae Marina
ครูอัตราจ้าง

Mr.Gregory Joseph Raymond
ครูอัตราจ้าง