ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายฉลาด พรหมอาจ