ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิตตา กันเดช
ครู คศ.3