ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉลาด พรหมอาจ
ครู คศ.3

นางมะลิ สินธุโคตร
ครู คศ.3

นางรำไพ ถาวรรักษ์
ครู คศ.3

นายลิขิต พละดร
ครู คศ.1

นางวิภาภรณ์ สำราญภูมิ
ครู คศ.3