ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉลาด พรหมอาจ
ครู คศ.3

นางมะลิ สินธุโคตร
ครู คศ.3

นายบุญส่ง เงินทิพย์ เลขานุการ
ครู คศ.3

นางรำไพ ถาวรรักษ์
ครู คศ.3

นายลิขิต พละดร
ครู คศ.1

นางวิภาภรณ์ สำราญภูมิ
ครู คศ.3