ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสมพิศ โลหะมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมะลิ สินธุโคตร
ครู คศ.3

นางละออง ลาธุลี
ครู คศ.3

นางสุนันทา ครองยุทธ
ครู คศ.3

นางนฤมิตร อินถา
ครู คศ.3

นางเข็มพร ภามาตย์
ครู คศ.3

นางบำเพ็ญ นระแสน
ครู คศ.3