ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสมปอง ปรีดี
ครู คศ.3

นางสมรัตน์ สกุลไทย
ครู คศ.3

นางรำไพ ถาวรรักษ์
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ พันธ์ไสว
ครู คศ.3