ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางอารมย์ มาเบ้า
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาวดี จำปี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.เพลินพิศ ศรีทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมเด็จ ดุลนีย์
พนักงานขับรถ