บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาวดี ไผ่ผาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพศวีร์ ศรีทา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจุฑามาศ รักคำมูล
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสุวนันท์ โพธิสนาม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวอนงค์ศรี อุบลเวช
แม่บ้าน

นางโสภา สุวรรณรักษ์
แม่บ้าน

นางพานทิพย์ ปรีบูรณ์
แม่บ้าน

นายวัชร หนูตอ
นักการภารโรง

นายเริงศักดิ์ บัวระบัช
นักการภารโรง

นายเติมศักดิ์ คันทร์พันธุ์
นักการภารโรง

นายสมพงษ์ บุปผาเดช
นักการภารโรง

นายปกรณ์ ปรีบูรณ์
นักการภารโรง

นายประยุทธ เหล่าทา
รปภ.

นายอานันท์ เหล่าทา
รปภ.

นายจิตตกร จงสมชัย
พนักงานขับรถ