บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาวดี ไผ่ผาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพศวีร์ ศรีทา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจุฑามาศ รักคำมูล
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางพานทิพย์ ปรีบูรณ์
แม่บ้าน

นายวัชร หนูตอ
นักการภารโรง

นายเริงศักดิ์ บัวระบัช
นักการภารโรง

นายเติมศักดิ์ คันทร์พันธุ์
นักการภารโรง

นายปกรณ์ ปรีบูรณ์
นักการภารโรง

นายประยุทธ เหล่าทา
รปภ.