ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุธิดา ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป์
ครู คศ.3

นางสมปอง ปรีดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจิตรา กันเดช
ครู คศ.3

นางนภาลัย ไชยบุตร เลขานุการ
ครู คศ.3