ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประวิช สินธุศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมรัตน์ สกุลไทย
ครู คศ.3

นายศิริวัฒน์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ จงสมชัย เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุนันทา ครองยุทธ
ครู คศ.3

นางภาวิณี รัตนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3