กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0817601090
อีเมล์ : samorn@pittayasai.ac.th

นางสุนันทา ครองยุทธ
ครู คศ.3

นางภาวิณี รัตนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : xxxxxxxxx
อีเมล์ : Planet_036@hotmail.com

นางรวีวรรณ จงสมชัย เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0862322942