กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิสมัย พูลเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 081787889

นางสุพัตรา สินธุโคตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0885632151

นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย เลขานุการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0813203749

นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์
ครู คศ.3