ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิสมัย พูลเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุพัตรา สินธุโคตร
ครู คศ.3

นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย เลขานุการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์
ครู คศ.3