ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิสมัย พูลเจริญ
ครู คศ.3

นางสุพัตรา สินธุโคตร
ครู คศ.3

นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย เลขานุการ
ครู คศ.3

นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์
ครู คศ.3