กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0807515356

นางกนกวรรณ พันธุ์ไสว
ครู คศ.3

นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร
ครู คศ.3

นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 081-9749306
อีเมล์ : patta_sj117@windowslive.com

นางรัตติกูล การครู
ครู คศ.3