ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ พันธุ์ไสว
ครู คศ.3

นางนฤมิตร อินถา
ครู คศ.3

นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร
ครู คศ.3

นางสาวจารุณี การหาญ

นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ครู คศ.1

นายคณัชกฤต ฝ่ายไทย
ครู คศ.3

นางรัตติกูล การครู
ครู คศ.3