ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางกนกวรรณ พันธุ์ไสว
ครู คศ.3

นางนฤมิตร อินถา
ครู คศ.3

นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร
ครู คศ.3

นางสาวจารุณี การหาญ

นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ครู คศ.1

นายคณัชกฤต ฝ่ายไทย
ครู คศ.3

นางรัตติกูล การครู
ครู คศ.3