ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์

หัวหน้าครูอัตราจ้าง

นางสาวอรพรรณ สุวรรณอำไพ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจารุณี การหาญ
ครูอัตราจ้าง

กิตติคุณ นนทภา
ครูอัตราจ้าง

ตันติกร ดอนเหนือ