กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0820476425

นางวิรงรอง ศรีพอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0812643015

นางศุภมาส ทวยลี
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ครู คศ.3