ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนีย์ ชูศรีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรสา ศิลารัตน์
ครู คศ.3

นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย
ครู คศ.3

นางวิรงรอง ศรีพอ
ครู คศ.3

นางพิสมัย ดอนสมจิตร
ครู คศ.3

นางศุภมาส ทวยลี
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ครู คศ.3