ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนีย์ ชูศรีทอง
ครู คศ.3

นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวิรงรอง ศรีพอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางพิสมัย ดอนสมจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภมาส ทวยลี
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ครู คศ.3