ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพัฒนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรศึกษาพืชไร่-นา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872230510
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2/5 ถ.หน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 เป็นครูสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง กิจกรรมการใช้โปรแกรม นำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 – ป.6