ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0872172800
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
256/4 ถ.ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ม.ศ.3 โรงเรียนอนุกูลนารี
2526 ม.ศ.5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2530 ปริญญาตรี (ภาษาไทย) มศว.มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 โรงเรียนบ้านท่าวังดี อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์(ไกลจัง) อ.1
2533 โรงเรียนบ้านหนองปะโอ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ อ.1
2540 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ อ.1 ระดับ5
2545 - ปัจจุบัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
2 รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ WE love English ชั้น ป. 4