ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0813203749
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
322//14 ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2524 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกมลาไสย
2526 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกมลาไสย
2530 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูจันทรเกษม / สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.1 ระดับ 3
2534 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ. 1
2535 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง อ. 1
2547 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู คศ.2
2552 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรุู้วิทยาศาสตร์