ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847437656
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
309/34 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 กศ.บ. /วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
2535 ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนกุงเศาราษฎร์ประสิทธิ์ อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ์ ครู
2541 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ครู
2544 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู
2551 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
2 ได้รับรางวัลเหรีียญทอง การนำเสนอผลงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเศษส่วนและทศนิยมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ปี 2551