ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมรัตน์ สกุลไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4036482
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
90/8 ถ.ถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2512 ป.4 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ
2515 ป.7 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
2518 ม.ศ. 3 โรงเรียนอนุกูลนารี
2515 ม.ศ. 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2522 ป.กศ. ชั้นสูง วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2537 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 โรงเรียนกุดท่าลือ ครู 2
2533 โรงเรียนบ้านนาอุดม ครู 2
2538 โรงเรียนหนองแวงเหนือ อาจารย์ 1
2541 โรงเรียนบ้านคำเม็ฏ อาจารย์ 2
2545- ปัจจุบัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระฯสังคมฯ ชั้นป.1
2 บุคลากรดีเด่นในการปฏิรูปการเรียนการสอน ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ปี 2549