ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมปอง ปรีดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7381202
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
348 หมู่ 4 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2533 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อ.1
2539-ปัจจุบัน โรงเรียนกาฬสินธูพิทยาสัย ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การิ่น และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระ ชั้นป.1