ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0807515356
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
13 ม. 3 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี/ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม โครงงานคณิตคิดเร็ว ป.4 – ป.6