ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบุษบา ระดาสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9271206
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
49/1 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสนธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาจรี/ค.บ. วิทยาลัยครูสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนวัดโป่สวรรค์ อ.พยุหคีรี จ. นครสวรรค์ อ.1
2547 โงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นการงานอาชึพและเทคโนโลยี ปี 2548