ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอ่อนจันทร์ จำเริญเจือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0879492726
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
140 ม.8 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุกูลนารี
2521 มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2527 ปริญญาตรี/ศศ.บ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค. 2532 โรงเรียนบ้านแก้ง สปอ.หนองพอก สปจ.ร้อยเอ็ด อาจารย์ 1
14 มี.ค. 2534 โรงเรียนบ้านอัคคะ สปอ.โพธิ์ชัย สปจ.ร้อยเอ็ด อาจารย์ 1
1 ก.พ. 2536 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สปอ.เมือง สปจ.กาฬสินธุ์ อาจารย์ 1
15 พ.ย. 2536 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สปอ.เมือง สปจ.กาฬสินธุ์ อาจารย์ 1
3 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาจารย์ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2548 - 2553
2 ครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา สำนักงานคุรุสภา อ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2545
3 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปี 2551