ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ ชูศรีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0874324880
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
102/1 ถ.หน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนห้วยหินราษฎร์บำรุง อ.ห้วยเม็ก อ.1 ระดับ 3
2531 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อ.1 ระดับ 3
2536 สปอ.เมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อ.2 ระดับ 5
2540 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม อ.เมือง อ.2 ระดับ 7
2543 ช่วยราชการ สปอ.เมือง อ. 2 ระดับ 7
2544 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ. 2 ระดับ 7
2553 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล