ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 043813244
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
13 ถ.โพธิ์ไทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2511 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
2514 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
2517 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2519 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
2520 ป.วช.ก่อสร้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
2530 ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ครู 1 ระดับ 1
2524 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร อ.เมืองกาฬสินธุ์ ครู 1 ระดับ 2
2545 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้