ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประวิช สินธุศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0821187633
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ประถมศึกษาปีที่ 7/ป.7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธ์
2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 / ม.ศ. 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ป.วช. โรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์/ช่างไม้
2534 ครุศาสตรบัณฑิต/ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม/การประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522 โรงเรียนบ้านนาจาน หมวดการศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร ครู 1
2527 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน สปอ.เมืองกาฬสินธุ์ สปจ.กาฬสินธุ์ ครู 2
2538 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สปอ.เมืองกาฬสินธุ์ สปจ.กาฬสินธุ์ อาจารย์ 2
2554 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เกียรติบัตรผู้มีผลงานที่พัฒนาคุณภาพการเรียนที่ประสบผลสำเร็จ สปจ.กาฬสินธุ์ 2543
2 เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นสำนักงานคุรุสภาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2543
3 กียรติบัตรผู้ประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สปอ.กาฬสินธุ์ 2544
4 ประกาศเกียรติคุณบัตร รางวัลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ระดับประถมศึกษา คุรุสภากาฬสินธุ์ 2545
5 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรคุณภาพผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานเป็นตัวอย่าง ประเภท ครูดีเด่น 2551
6 เกียรติบัตร สมควรได้รับยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี กรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ 2553