ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายฉลาด พรหมอาจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872289564
อีเมล์ : chalard01@hotmail.com
ที่อยู่ :
94/3 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2510 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ โรงเรียนบ้านกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2513 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2517 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2519 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2524 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
2 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6