ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรวีวรรณ จงสมชัย เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862322942
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
64/6 ถ.สงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปวส.(อนุปริญญา) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
2536 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
2537 ปริญญาตรี/วทบ. มสธ./การจัดการทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนโคกกลางราษฎ์พิทักษ์ ครู2
2545 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.2
2547 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนังสืออ่านประกอบเกี่ยวกับนิทานคุณธรรม 7 เรื่อง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป4
2 รางวัลเหรียญทอง ระดับ ภาค โครงงานคุณธรรมเรื่อง เห็ดนางฟ้านำพาคุณธรรมสู่ชีวิต
3 ชนะเลิศที่ 3 โครงงานคุณธรรมเรื่องนักเรียนสดใสชุมชนร่วมใจต้านภัยเกม
4 ชนะเลิศที่ 2 โครงงานคุณธรรมเรื่องเศษขยะมีคุณค่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ชนะเลิศที่ 1 โครงงานคุณธรรมเรื่องไหว้อย่างไทยเทิดไท้องค์ราชันย์