ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895694329
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
114 ถ.พรรณา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม/การประถมศึกษา
2540 ปริญญาโท/ศษ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น/การประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สปอ.หนองกุงศรี อ.1
2545 - ปัจจุบัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ.2
2545 - ปัจจุบัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.1 – ป. 6
2 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 1. การพัฒนาการเรียนกรสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6