ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0820476425
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
250 ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
2524 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนนามนพิทยาคม
2526 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
2530 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา อาจารย์ 1
2532 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อาจารย์ 1
2534 โรงเรียนวังเกาะเหล็ก อาจารย์ 1
2533 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ อาจารย์ 1
2545 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาจารย์ 2
2549 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูชำนาญการ
2551 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4