ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิริวัฒน์ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
88 หมู่ 5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาโท/ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2532 ปริญญาตรี/กศ.บ. มศว.มหาสารคาม
2522 ป.วช. ตั้งตรงจิตรพาณิชยการ กทม.
2516 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกมลาไสย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 โรงเรียนบ้านดอนพยอม ครู 1
2529 โรงเรียนนามลวิทยาคาร อาจารย์ 1
2535 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา อาจารย์ 2
2545 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ค.ศ 2
2551 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ค.ศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น สังคมศึกษา ปี2551 ช่วงชั้นที่ 2
2 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เรื่องเสวนาพาทีเพื่อนสี่ภาค(ผลงานทางวิชาการ)
3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อ.เมืองกาฬสินธุ์ สพท.กส.1(วิทยานิพนธ์)