ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรสา ศิลารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
551 ถนนอนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท/ ศศ.ม. มหาวืทยาลัยมหาสารคาม
2525 ปริญญาตรี/ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2521 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมืองกาฬสินธุ์
2516 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน อ.เมืองกาฬสินธุ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2529 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา อ.เมืองกาฬสินธุ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2547 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาจารย์ 2 ระดับ 7
2551 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอน