ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสายันต์ คงสมมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0913710137
อีเมล์ : sayan229@hotmail.com
ที่อยู่ :
24/1ถ.บุญกว้าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524-2526 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2520-2521 ป.กศ.สูง/สังคมศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2518-2519 ป.กศ./ วิทยาลัยครูสกลนคร
2515-2519 ป.กศ. วิทยาลัยครูสกลนคร
2515-2517 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
2508-2511 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2523-22524 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนหนองขามวิทยา ครู2ระดับ 2
2524-2529 โรงเรียนบ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จกาฬสินธุ์ อาจารย์ 1
2529-2545 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7
2546-ปัจจุบัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การสอนศิลปะ สาระ ดนตรีเรื่อง โน้ตสากล ระดัชั้นประถม
2 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
3 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัล “หนึ่งแสนครูดี “ ประจำปี 2555
4 รางวัลเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดีเด่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555
5 รางวัลครูผู้ควบคุมนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
6 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับอำเภอ
7 บุคลากรคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพื้นที่
8 การรายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD