ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
2526 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่
2529 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไผ่
2531 ปวท.การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ
2544 ปวค.วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2537 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกมลาไสย นักวิชาการ 3
2543 สำนักงานศึกษาธืการจังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิชาการ 4
2546 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาจารย์ 1 ระดับ 4
2551 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครู ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนศิลปะดีเด่นช่วงชั้นที่ 1 ปี 2551
2 ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมประติมากรรมนูนสูงช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญทอง ปี 2551 ระดับเขต
3 ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญทอง ปี 2551 ระดับ เขต
4 ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญทองระดับภาคฯ ปี 2552
5 ครูฝึกสอนกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคฯ