ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9749306
อีเมล์ : patta_sj117@windowslive.com
ที่อยู่ :
ที่อยู่ 57/3 หมู่ที่ 11 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2552 ประกาศนียบัตรบัณทิต (ปวค.) วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551 ปริญญาตรี (วท.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนท่านาจานวิทยา ครูผู้ช่วย
2554 โรงเรียนท่านาจานวิทยา ครูค.ศ.1
2554 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ครูค.ศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รูปประจำตัวคลิก
2 ผลงาน