ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๕ / ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๓/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้

          ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ

              ๑.๑ ครูผู้สอนภาษาจีน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างผู้สอนภาษาจีน

                   อัตราเงินเดือน ๑๒,ooo บาท จำนวน ๑ อัตรา

          ๒. ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

          ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

               เป็นครูผู้สอนภาษาจีน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

              คุณสมบัติทั่วไป

        .๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ..๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       .๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ..๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

      .๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ก../...กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ก../...กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)

      .๔ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

      ๔.๕ มีสัญชาติไทย (ยกเว้นครูต่างชาติ)

      ๔.๖ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

      ๔.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     ๔.๘ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน               ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

     ๔.๙ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

      ๔.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

     ๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

     .๑๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   () มีความรู้ และวุฒิการศึกษาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑

() ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

          ๕. การยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา

          หลักฐานที่ต้องยื่นต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน        (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

                   (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา     จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

                    (๔) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสำคัญการสมรส        ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

                    (๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ ไม่เกิน ๑ เดือน  

          . เงื่อนไขในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มี สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการครั้งนี้ ถือเป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น

          ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก

                   ๗.๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จะดำเนินการรับสมัครในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔ โดยสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ อาคารทองกวาว  ชั้น ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

          ๗.๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  http;//www.pittayasai.ac.th

หรือที่งานธุรการ อาคารทองกวาว  ชั้น ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

                   ๗.๓ ผู้มีรายชื่อได้เข้ารับการสอบคัดเลือก ให้มาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ใน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2564,13:05   อ่าน 159 ครั้ง