ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ

                    ด้วยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จะดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็น พนักงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสรรหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ

              ๑.๑ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ

                   อัตราเงินเดือน ๙,ooo บาท จำนวน ๑ อัตรา

          ๒. ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

          ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๑)

              ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

          ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

              คุณสมบัติทั่วไป

                   (๑) เพศชาย มีสัญชาติไทย

                    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี

                   (๓) วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย หรือเทียบเท่าใน ระดับ ปวช. ปวส. หรือสูงกว่า

                   (๔) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

                   (๕) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ

                   (๖) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (พร้อมหลักฐาน)

                   (๗) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   (๘) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ

                   (๔) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ การขนส่งเป็นอย่างดี

                   (๑๐) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

                   (๑๑) ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความ สะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

                   (๑๒) หากมีใบรับรองการผ่านงานหรือใบรับรองจากบุคคลที่เชื่อถือได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

          ๕. การยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา

          หลักฐานที่ต้องยื่นต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน        (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

                   (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา     จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๔) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสำคัญการสมรส        ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๖) สำเนาใบขับขี่รถยนต์ ๑ ฉบับ

                    (๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ ไม่เกิน ๑ เดือน

                    (๘) เอกสารทางการทหาร

          . เงื่อนไขในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มี สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการครั้งนี้ ถือเป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น

          ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสรรหา

                   ๗.๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จะดำเนินการรับสมัครในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔ โดยสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ อาคารทองกวาว  ชั้น ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

          ๗.๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซด์ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  http;//www.pittayasai.ac.th

หรือที่งานธุรการ อาคารทองกวาว  ชั้น ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

                   ๗.๓ ผู้มีรายชื่อได้เข้ารับการสรรหาให้มาสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติใน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

           ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ (เอกสารแนบ ๒)

           ๙. เกณฑ์การตัดสิน

                 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสรรหาได้ ต้องได้คะแนนในการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

          ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                ๑๐.๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จะไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไว้

          ๑๑. วันประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก

                 ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  ทางทางเว็บไซด์ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  http;//www.pittayasai.ac.th หรือธุรการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

          ๑๒. การจัดจ้างผู้ได้รับการสรรหา

                   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจะทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาตามลำดับ ที่ในบัญชีผู้ได้รับการสรรหาตามจำนวน ๑ อัตรา และอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

                  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2564,13:04   อ่าน 174 ครั้ง