ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒0 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นบัดนี้โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕'๖๔ ตามรายชื่อท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารายงานตัว ในวันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ โรงเรียนกาพสินธุ์พิทยาสัย

พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

1.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน    จำนวน ๒ ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน ๒ ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา  จำนวน ๒ ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชนบิดา - มารดา  จำนวน ๒ ฉบับ

5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน(ถ้ามี)  จำนวน ๒ ฉบับ

6.หลักฐานการจบจากโรงเรียนเดิม  จำนวน ๒ ฉบับ

7.สำเนาสมุดประวัติการรับวัคนหน้าที่มีประวัติการรับวัคซีน  จำนวน ๒ ฉบับ

เขียนชื่อนักเรียนกำกับด้วย

8. หากนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิด - มารดา ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านและ

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน ๒ ฉบับ
 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,08:44   อ่าน 328 ครั้ง