ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2486,2498-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี ไชยศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวแก้ว ทองสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2494
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ ไรแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494-2498
ชื่อ-นามสกุล : นางลูกจันทร์ ทองเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2505,2510-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายแฎง สตารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเส็ง ภูวิช้ย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายประสบสุข ฉายศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2510
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา เมฆสวรรค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล ศิริคุปต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ โรจนกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ อ่อนประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล ภูโอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544- 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงษ์ โลหะมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ แวงโสธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559- ปัจจุบัน