ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกัยศตวรรษที่ 21 ด้วย สะเต็มศึกษา ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณและคณะ เป็นวิทยากร 

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2560,15:25   อ่าน 545 ครั้ง